دوره و شماره: دوره 5، شماره 3 (پیاپی 19)، پاییز 1387، صفحه 1-136 
3. ارزیابی مدل لاری در پیش بینی اشتغال و جمعیت شهر سنندج

صفحه 25-34

دکترعثمان باقدم؛ اکبر پرهیزکار؛ مسعود مهدوی