دوره و شماره: دوره 5، شماره 3 (پیاپی 19)، آبان 1387، صفحه 1-136 
ارزیابی مدل لاری در پیش بینی اشتغال و جمعیت شهر سنندج

صفحه 25-34

دکترعثمان باقدم؛ اکبر پرهیزکار؛ مسعود مهدوی