دوره و شماره: دوره 5، شماره 4 (پیاپی 20)، زمستان 1387، صفحه 1-142 
3. بررسی تعامل کنش انسان و طبیعت بر بافت مکانی شهر بابل

صفحه 31-48

رضا لحمیان؛ منصور بدری فر؛ اکبر پرهیزکار