دوره و شماره: دوره 7، شماره 3 (پیاپی 27)، آبان 1389، صفحه 1-144