دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، بهار 1389، صفحه 1-142 
3. رویکردهای تحلیلی در توسعۀ پایدار گردشگری شهری

صفحه 29-40

عبدالرضا فرجی راد؛ سیده ژاله سید نصیری