دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 (پیاپی 21)، بهار 1388، صفحه 1-156 
8. آمایش صنعتی استان قزوین

صفحه 129-143

صبا رضا سلطانی؛ سید مسعود منوری؛ مریم رفعتی