دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 (پیاپی 22)، مرداد 1388، صفحه 1-138 
آشکارسازی تغییرات لندفرم های ساحلی منطقه عسلویه

صفحه 59-65

علی نعیمی نظام آباد؛ منیژه قهرودی تالی؛ محمد رضا ثروتی