دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 (پیاپی 22)، تابستان 1388، صفحه 1-138 
2. جایگاه استراتژیک ایران دراتحادیه شانگهای

صفحه 11-24

کیومرث یزدان پناه درو؛ عزت اله عزتی


5. آشکارسازی تغییرات لندفرم های ساحلی منطقه عسلویه

صفحه 59-65

علی نعیمی نظام آباد؛ منیژه قهرودی تالی؛ محمد رضا ثروتی