دوره و شماره: دوره 6، شماره 3 (پیاپی 23)، پاییز 1388، صفحه 1-169 
3. ماهیت حفره های دولت در ایران

صفحه 31-47

زهرا پیشگاهی فرد؛ ناصر رضائی؛ عمران علیزاده


10. معرفی مخاطرات طبیعی حوضه آبخیز شفارود شهرستان رضوانشهر

صفحه 135-154

رفعت شهماری اردجانی؛ محمد رضا ثروتی؛ جلیل الدین سرور