دوره و شماره: دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24)، بهمن 1388، صفحه 1-120 
بررسی تأثیر کشت گل و گیاهان زینتی بر اقتصاد شهرستان پاکدشت

صفحه 55-65

معصومه پازکی؛ مجتبی قدیری معصوم؛ علیرضا استعلاجی