دوره و شماره: دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24)، زمستان 1388، صفحه 1-120 
2. تحلیل کاربری اراضی شهر آمل

صفحه 11-24

مسعود مهدوی؛ علی توکلان


5. بررسی تأثیر کشت گل و گیاهان زینتی بر اقتصاد شهرستان پاکدشت

صفحه 55-65

معصومه پازکی؛ مجتبی قدیری معصوم؛ علیرضا استعلاجی