دوره و شماره: دوره 4، شماره 4 (پیاپی 16)، زمستان 1386، صفحه 1-125 
3. نقش الگوهای فشار در بارش های سواحل جنوبی دریای خزر

صفحه 37-52

بهلول علیجانی؛ حسین محمدی؛ آتوسا بیگدلی