دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 (پیاپی 12)، زمستان 1385، صفحه 3-120 
5. تحلیل مورفوتکتونیکی تاقدیس نار (شمال غرب لامرد)

صفحه 61-75

سید احمد علوی؛ رضا درخشانی؛ علی حق شناس