دوره و شماره: دوره 2، شماره 4 (پیاپی 8)، زمستان 1384، صفحه 1-124 
3. کسری مخزن دشت سبزوار راه کارها و پیشنهادات

صفحه 28-36

سعداله ولایتی؛ ابوالقاسم امیر احمدی