دوره و شماره: دوره 2، شماره 4 (پیاپی 8)، بهمن 1384، صفحه 1-124 
کسری مخزن دشت سبزوار راه کارها و پیشنهادات

صفحه 28-36

سعداله ولایتی؛ ابوالقاسم امیر احمدی