دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 (پیاپی 7)، پاییز 1384، صفحه 7-126 
2. تحلیل خشکسالی های دوره سرد سواحل جنوبی دریای خزر

صفحه 17-29

بهلول علیجانی؛ زین العابدین جعفرپور؛ غلامرضا جانبازقبادی