دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 (پیاپی 6)، مرداد 1384، صفحه 3-112