دوره و شماره: دوره 1، شماره 4 (پیاپی 4)، زمستان 1383، صفحه 3-114