دوره و شماره: دوره 1، شماره 3 (پیاپی 3)، آبان 1383، صفحه 3-116