دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 (پیاپی 41)، اردیبهشت 1393، صفحه 1-100 
تحلیل تطبیقی فعالیتهای گردشگری مناطق 1 و20 شهر تهران

صفحه 33-50

جمیله توکلی نیا؛ بیژن رحمانی؛ مریم اسکندری