دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 (پیاپی 41)، بهار 1393، صفحه 1-100 
2. تحلیل فضایی توزیع جرم در مناطق دهگانه شهر تبریز

صفحه 17-32

بلال محسن زاده هریس؛ عبدالرضا فرجی راد


3. تحلیل تطبیقی فعالیتهای گردشگری مناطق 1 و20 شهر تهران

صفحه 33-50

جمیله توکلی نیا؛ بیژن رحمانی؛ مریم اسکندری