دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 (پیاپی 42)، مرداد 1393، صفحه 1-100 
کاربرد سیگنال‌های اقلیمی در پیش بینی تبخیر در غرب ایران

صفحه 63-76

عنایت اله رحمتی؛ مجید منتظری؛ امیر گندمکار؛ مهران لشنی زند