دوره و شماره: دوره 11، شماره 3 (پیاپی 43)، آبان 1393، صفحه 1-97