دوره و شماره: دوره 11، شماره 4 (پیاپی 44)، بهمن 1393، صفحه 1-88 
بررسی و تحلیل عوامل طبیعی موثردر توسعه مناطق بیابانی و خشک

صفحه 61-76

سعید کامیابی؛ محمد علی رجایی ریزی؛ رحیم یوسفی زاده؛ حمیدرضا ملکی