دوره و شماره: دوره 11، شماره 4 (پیاپی 44)، زمستان 1393، صفحه 1-88 
5. بررسی و تحلیل عوامل طبیعی موثردر توسعه مناطق بیابانی و خشک

صفحه 61-76

سعید کامیابی؛ محمد علی رجایی ریزی؛ رحیم یوسفی زاده؛ حمیدرضا ملکی