دوره و شماره: دوره 12، شماره 46 - شماره پیاپی 2، مرداد 1394، صفحه 1-131