دوره و شماره: دوره 12، شماره 47، آبان 1394، صفحه 1-111