دوره و شماره: دوره 12، شماره 48، بهمن 1394، صفحه 1-116 
ارتباط بین الگوهای بزرگ مقیاس تراز دریا با پدیده برف در شمال غرب ایران

صفحه 19-35

اسماعیل حقیقی؛ سعید جهانبخش اصل؛ مجید رضایی بنفشه؛ ایمان روستا