دوره و شماره: دوره 13، شماره 49، بهار 1395، صفحه 1-110 
1. سنجش کیفیت‌زندگی در سکونتگاه‌های روستایی (مورد: بخش مرکزی شهرستان اسلام‌آبادغرب)

صفحه 1-12

بتول میرزائیان؛ بیژن رحمانی؛ محمدتقی رضویان؛ عبدالرضا فرجی راد