دوره و شماره: دوره 13، شماره 50، تابستان 1395، صفحه 1-148