دوره و شماره: دوره 13، شماره 52، زمستان 1395، صفحه 1-107