دوره و شماره: دوره 14، شماره 54، تابستان 1396، صفحه 1-130 
4. بررسی پایداری امنیت روستاهای مرزی استان سیستان و بلوچستان

صفحه 43-60

حسین مختاری هشی؛ نرگیس وزین؛ مصطفی قادری حاجت


7. مجالس منطقه ای حلقه مفقوده سیستم قانون گذاری در ایران

صفحه 101-113

عبدالرضا فرجی راد؛ زهرا پیشگاهی فرد؛ جعفر حصاری نژاد