دوره و شماره: دوره 14، شماره 54، شهریور 1396، صفحه 1-130 
عوامل مؤثر در جذب گردشگران به مقصدهای روستایی

صفحه 31-41

شقایق حافظی زاده؛ حمید جعفری؛ کتایون علیزاده؛ هادی قنبرزاده دربان


مجالس منطقه ای حلقه مفقوده سیستم قانون گذاری در ایران

صفحه 101-113

عبدالرضا فرجی راد؛ زهرا پیشگاهی فرد؛ جعفر حصاری نژاد