دوره و شماره: دوره 14، شماره 55، آبان 1396، صفحه 1-148