دوره و شماره: دوره 16، شماره 61، بهار 1398، صفحه 1-138 
1. اولویت بندی عوامل و مقوله های موثر بر تقاضای گردشگران خارجی

صفحه 1-16

صیاد ایرانی هریس؛ مجیدولی شریعت پناهی؛ بیژن رحمانی