دوره و شماره: دوره 16، شماره 62، تابستان 1398، صفحه 1-145 
4. باورهای مذهبی و امنیت در فضاهای جغرافیایی (با تاکید بر حوزه سرزمینی آسیای مرکزی)

صفحه 63-84

حجت اله جهانی راد؛ سید یحیی صفوی همامی؛ عبدالرضا فرجی راد؛ ابراهیم رومینا