دوره و شماره: دوره 16، شماره 63، آبان 1398، صفحه 1-136 
تبیین الگوی همگرایی منطقه ای؛ مورد: جنوب غرب آسیا

صفحه 74-96

سامره یعقوبی؛ عزت اله عزتی؛ ابراهیم رومینا