دوره و شماره: دوره 17، شماره 65، اردیبهشت 1399، صفحه 1-151 
ارزیابی و تحلیل ابعاد تاب‌آوری منطقه 10 شهر تهران

صفحه 39-64

رضا زلفی ورزقانی؛ پروانه زیویار؛ علیرضا استعلاجی


توسعه پایدار نواحی منطقه 4 شهر تهران با تاکید بر حکمروایی خوب شهری

صفحه 130-151

محسن محمدی؛ رحیم سرور؛ مجید ولی شریعت پناهی؛ حسین مجتبی زاده