دوره و شماره: دوره 17، شماره 66، تابستان 1399، صفحه 1-150 
6. تبیین مولفه های تاثیر گذار بر ژئوپلیتیک مرز ایران وعراق

صفحه 93-108

زهرا صابر؛ فرهام گودرزی؛ غلامرضا ادبی مهذب