دوره و شماره: دوره 17، شماره 67، پاییز 1399، صفحه 1-118 
3. راهبردهای منطقه‌گرایی ایران در قفقاز در برابر روسیه بر اساس تئوری بازی‌ها

صفحه 36-54

مصطفی هاشمی؛ ریباز قربانی نژاد؛ کیومرث یزدان پناه درو؛ محمد حسن نامی