دوره و شماره: دوره 18، شماره 69، بهار 1400، صفحه 1-140 
2. امکـان سنجـی توسعـه روستایـی در استـان کهگیلویـه و بویـراحمـد با استفـاده از روشPROMETHEE

صفحه 24-43

محمد غیجی؛ علی شمس الدینی؛ وحید بارانی پسیان؛ ریباز قربانی نژاد