دوره و شماره: دوره 18، شماره 70، شهریور 1400، صفحه 1-139 
بررسی عوامل موثر مدیریت بحران شهری در برابر بلایای طبیعی (نمونه مورد مطالعه شهر باقر شهر)

صفحه 21-40

علیرضا ناصری پور؛ آزاده اربابی سبزواری؛ معصومه سهرابی؛ حمیدرضا جودکی


نقش جزیره گرمایی در روند تغییرات دمایی منطقه یک شهری تهران

صفحه 65-84

سحر منصوری؛ شهریار خالدی؛ رضا برنا؛ فریده اسدیان