دوره و شماره: دوره 18، شماره 71، مهر 1400، صفحه 1-154 
ارزیابی و تحلیل تاب آوری کاربری اراضی شهری (مطالعه موردی: منطقه 22 شهر تهران)

صفحه 23-44

ال ناز رضایی؛ اسماعیل صالحی؛ اکرم الملوک لاهیجانیان؛ امیرهوشنگ احسانی