دوره و شماره: دوره 18، شماره 72، اسفند 1400، صفحه 1-140 
چالش های پیش روی شهرنشینی نامتعادل در ایران

صفحه 41-64

10.30495/sarzamin.2022.19809

مسعود صفایی پور؛ محمدرضا امیری فهلیانی؛ کاظم دنان


ارزیابی و تحلیل وضعیت پایداری شهر اهواز با تأکید بر عملکرد مدیریت شهری

صفحه 65-82

10.30495/sarzamin.2022.63301.1993

سعید امانپور؛ خاطره رمضان پور اسعدیه؛ سیده معصومه رضوی؛ زهرا محقق