دوره و شماره: دوره 19، شماره 73، خرداد 1401، صفحه 1-200 
نقش ژئوپلیتیک اطلاعات در طراحی استراتژی رزم مدرن

صفحه 67-86

10.30495/sarzamin.2022.20300

محمدرضا احمدی یقین؛ کیومرث یزدان پناه درو؛ محمود واثق؛ محمد حسن نامی


پیش بینی دماهای حداکثر روزانه با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی(مطالعه موردی:کرمان)

صفحه 109-120

10.30495/sarzamin.2022.35670.1604

شکوفه امیدی قلعه محمدی؛ احمد مزیدی؛ سودابه کریمی؛ نجمه حسنی سعدی؛ محبوبه امیدی قلعه محمدی؛ حسن خراج پور