دوره و شماره: دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35)، پاییز 1391، صفحه 1-11 
5. هیدروژئومورفولوژی حوضه آبریز دشت گرو ( استان هرمز گان)

صفحه 63-78

ابراهیم عفیفی؛ مجتبی یمانی؛ یاسر حسن زاده