دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 (پیاپی 34)، مرداد 1391، صفحه 1-139 
تجزیه و تحلیل مکانی حداکثر بارندگی محتمل (PMP) در ایران

صفحه 115-126

سید جمالدین دریاباری؛ حسین محمدی؛ غلامحسین رضائی