اهداف و چشم انداز

فصلنامه جغرافیایی سرزمین یک نشریه علمی بین رشته ای از مطالعات جغرافیا ، شهرسازی و محیط زیست است که توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات منتشر می شود. هدف این مجله ایجاد پلی بین نظریه و عمل در زمینه های جغرافیا ، شهرسازی ، برنامه ریزی منطقه ای ، برنامه ریزی شهری ، مطالعات توسعه شهری است. آخرین یافته های تحقیق رویکردهای نوآورانه برای ایجاد محیط های پاسخگو را گزارش می دهد. یک طرح کلی از مجلات شامل: همتایان مقاله های اصلی تحقیقاتی ، گزارشات فنی و موردی ، مقالات و تجزیه و تحلیل مقالات ، ارتباطات کوتاه و یادداشت ها به ویراستار ، در اطلاعات بین رشته ای در مورد عملکرد و وضعیت تحقیقات در جغرافیا ، برنامه ریزی شهری، توسعه شهری و محیط زیست را بررسی کردند.