راهنمای نویسندگان

 راهنمای نگارش مقاله در فصل نامه جغرافیایی «سرزمین»

ـ مقاله باید حاصل پژوهش های علمی نویسنده (ها) باشد وقبلاً در نشریه ای چاپ نشده باشد. در مورد مقالات ارائه شده در مجامع علمی،مشخصات کامل مجمع باید با مقاله همراه گردد و در صورتی که فقط چکیده آنها چاپ شده باشد ، قابل بررسی است.

ـ مقالات مروری(Review Articles) از نویسندگان مجرب و صاحب مقالات پژوهشی در زمینه مورد بحث به شرطی پذیرفته می شود که برای تدوین آن، منابع درخور توجه و متعددی، مستند تحقیق قرار گرفته باشد.

ـ مقاله باید انشائی روان و از نظر دستور زبان فارسی و آئین نگارشی خالی از اشکال باشد. مقاله به زبان انگلیسی نیز قابل بررسی است.

ـ در متن فارسی مقاله باید تا حد امکان از " معادل فارسی " کلمات لاتین استفاده شود و چنانچه " معادل فارسی " به اندازه کافی رسا نباشد، می توان با ذکر شماره در بالای آن، عین کلمه لاتین را در زیرنویس آورد.

ـ حداکثر حجم مقاله شامل متن، شکل ها و جدول ها حدود 15 صفحه است.

نام نویسندگان در فایل جداگانه از فایل اصلی مقاله آپلود گردد که شامل: نام نویسنده یا نویسندگان به فارسی(نام نویسنده مسئول مکاتبات با ستاره مشخص شود)،  مدرک تحصیلی اخذ شده یا در حال اخذ ذکر شود، مرتبه ی علمی و محل اشتغال یا محل تحصیل،  نشانی کامل نویسنده مسئول مکاتبات شامل آدرس پستی، شماره تلفن، شماره دور نگار، نشانی پیام نگار (پست الکترونیک) به فارسی،  نام مؤسسه تأمین کننده مخارج مالی تحقیق یا تهیه مقاله(در صورت نیاز).

چکیده انگلیسی نیز در فایل جداگانه آپلود گردد که شامل: عنوان مقاله به انگلیسی، نام و مشخصات کامل نویسندگان به انگلیسی و چکیده باشد.

مقاله باید دارای ساختار زیر باشد :

صفحه ی اول: عنوان کامل مقاله به فارسی ، چکیده فارسی(حداقل 100 کلمه و حداکثر 150 کلمه)، واژگان کلیدی (بین 4 تا 5 کلمه).

صفحات بعدی: شامل مقدمه، مواد و روش ها، یافته های تحقیق، بحث ونتیجه گیری، سپاسگزاری (در صورت نیاز )، منابع، چکیده انگلیسی (بدون نام نگارندگان).

تبصره 1: نقشه ها و نمودار ها به صورت سیاه و سفید و به گونه ای گویا تهیه شده و با نام شکل آورده شوند.

تبصره 2: در نقشه مربوط به منطقه مورد مطالعه(case study)حداقل نام یک عارضه انسانی از قبیل شهر یا روستا آورده شود.

ـ حروف چینی مقاله باید در برنامه Word با رعایت حاشیه 2/5 سانتی متری در هر طرف و فاصله 1 سانتی متر میان سطور انجام گیرد. لازم است در متن فارسی از قلم بی لوتوس 13 و در متن لاتین از قلم تایمز 12 استفاده شود. همچنین سرتیتر ها در متن مقاله با همان قلم Bold گردد.

کل مقاله بصورت یک ستونه در هر صفحه باشد.

ـ در کل مقاله،  نقطه و ویرگول ها چسبیده به کلمه قبل از خود و با کلمه بعد از خود یک فاصله داشته باشند.

ـ عنوان جدول ها در بالای جدول و به صورت "جدول 1: توضیحات جدول" و عنوان شکل ها در زیر شکل و به صورت " شکل 1: توضیحات شکل" آورده شوند.

ـ منابع مورد استفاده در داخل متن با ذکر نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار و شماره صفحه  داخل  پرانتز آورده شود : مانند (مشیری، 1386 ،ص 2). در صورتی که نویسنده خارجی بود نیز معادل فارسی آن نوشته شود. همچنین در صورتی که منبع داخل متن در انتهای جمله قرار داشته باشد، نقطهّ پایان جمله به بعد از پرانتز انتقال می یابد.

ـ شیوه نگارش مشخصات منابع در انتهای مقاله بر اساس حروف الفبا بایستی به صورت نمونه های زیر باشد:

 اگر منبع کتاب باشد: گنجی، محمدحسن، 1367، جغرافیا در ایران از دارالفنون تا انقلاب اسلامی، چاپ اول، موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد.

اگر منبع مجله باشد: کردوانی، پرویز، 1387، تنوع اقلیمی و اشکال طبیعی مناطق مختلف ایران با تاکید بر بیابان لوت، فصل نامه جغرافیای طبیعی، سال اول، شماره 1، ص 35-17، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان، لار.

Book: Kehl, M. 2010, Quaternary loesses, loess-like sediments, soils and climate change in Iran; Relief,Boden, Palaeoklima.Vol. 24,Gebr.  Borntraeger, Stuttgart, Germany.

Journal: Busche, D., B. Sponholz(1992): Morphological and micromorphological aspects of the sandstone karst of eastern Niger. J. Geomorph., Vol. 85, PP. 1-18.

تبصره: در صورت استفاده از پایان نامه یا رساله های دانشجویی، ذکر نام استاد راهنما، عنوان رشته و نام دانشگاه مربوطه، الزامی است.

ـ مقالات برگرفته از پایان نامه ها و رساله دانشجویان با نام استاد راهنما و دانشجو به صورت توام و با مسئولیت استاد راهنما منتشر می شود.

ـ مسئولیت صحت و سقم مقاله به لحاظ علمی و حقوقی بر عهده نویسنده یا نویسندگان است.

ـ نشریه"سرزمین" حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می دارد، همچنین باز گرداندن مقالات دریافتی برای دفتر نشریه سرزمین مقدور نمی باشد.

ـ مقالات رد یا انصراف داده شده پس از سه ماه از آرشیو مجله خارج خواهد شد و مسئولین مجله هیچ گونه مسئولیتی در این زمینه نخواهند داشت.

تمپلیت