راهنمای نویسندگان

 در صورت وجود هرگونه سوال، برای نشریه ایمیل ارسال فرمائید. به ایمیل شما در 24 ساعت کاری پاسخ داده خواهد شد.

 راهنمای نگارش مقاله در فصل نامه جغرافیایی «سرزمین»

ـ مقاله باید حاصل پژوهش های علمی نویسنده (ها) باشد وقبلاً در نشریه ای چاپ نشده باشد. در مورد مقالات ارائه شده در مجامع علمی،مشخصات کامل مجمع باید با مقاله همراه گردد و در صورتی که فقط چکیده آنها چاپ شده باشد ، قابل بررسی است.

ـ مقالات مروری(Review Articles) از نویسندگان مجرب و صاحب مقالات پژوهشی در زمینه مورد بحث به شرطی پذیرفته می شود که برای تدوین آن، منابع درخور توجه و متعددی، مستند تحقیق قرار گرفته باشد.

ـ مقاله باید انشائی روان و از نظر دستور زبان فارسی و آئین نگارشی خالی از اشکال باشد. مقاله به زبان انگلیسی نیز قابل بررسی است.

ـ در متن فارسی مقاله باید تا حد امکان از " معادل فارسی " کلمات لاتین استفاده شود و چنانچه " معادل فارسی " به اندازه کافی رسا نباشد، می توان با ذکر شماره در بالای آن، عین کلمه لاتین را در زیرنویس آورد.

ـ حداکثر حجم مقاله شامل متن، شکل ها و جدول ها حدود 15 صفحه است.

نام نویسندگان در فایل جداگانه از فایل اصلی مقاله آپلود گردد که شامل: نام نویسنده یا نویسندگان به فارسی(نام نویسنده مسئول مکاتبات با ستاره مشخص شود)،  مدرک تحصیلی اخذ شده یا در حال اخذ ذکر شود، مرتبه ی علمی و محل اشتغال یا محل تحصیل،  نشانی کامل نویسنده مسئول مکاتبات شامل آدرس پستی، شماره تلفن، شماره دور نگار، نشانی پیام نگار (پست الکترونیک) به فارسی،  نام مؤسسه تأمین کننده مخارج مالی تحقیق یا تهیه مقاله(در صورت نیاز).

چکیده انگلیسی نیز در فایل جداگانه آپلود گردد که شامل: عنوان مقاله به انگلیسی، نام و مشخصات کامل نویسندگان به انگلیسی و چکیده باشد.

مقاله باید دارای ساختار زیر باشد :

صفحه ی اول: عنوان کامل مقاله به فارسی ، چکیده فارسی(حداقل 100 کلمه و حداکثر 150 کلمه)، واژگان کلیدی (بین 4 تا 5 کلمه).

صفحات بعدی: شامل مقدمه، مواد و روش ها، یافته های تحقیق، بحث ونتیجه گیری، سپاسگزاری (در صورت نیاز )، منابع، چکیده انگلیسی (بدون نام نگارندگان).

تبصره 1: نقشه ها و نمودار ها به صورت سیاه و سفید و به گونه ای گویا تهیه شده و با نام شکل آورده شوند.

تبصره 2: در نقشه مربوط به منطقه مورد مطالعه(case study)حداقل نام یک عارضه انسانی از قبیل شهر یا روستا آورده شود.

ـ حروف چینی مقاله باید در برنامه Word با رعایت حاشیه 2/5 سانتی متری در هر طرف و فاصله 1 سانتی متر میان سطور انجام گیرد. لازم است در متن فارسی از قلم بی لوتوس 13 و در متن لاتین از قلم تایمز 12 استفاده شود. همچنین سرتیتر ها در متن مقاله با همان قلم Bold گردد.

کل مقاله بصورت یک ستونه در هر صفحه باشد.

ـ در کل مقاله،  نقطه و ویرگول ها چسبیده به کلمه قبل از خود و با کلمه بعد از خود یک فاصله داشته باشند.

ـ عنوان جدول ها در بالای جدول و به صورت "جدول 1: توضیحات جدول" و عنوان شکل ها در زیر شکل و به صورت " شکل 1: توضیحات شکل" آورده شوند.

- شیوه ارجاع در داخل مقاله باید به سبک APA باشد و منابع مورد استناد در داخل متن با ذکر نام خوانوادگی، سال انتشار و شاره صفحه داخل پرانتز آورده شود.

مانند (Sarvar, 2023: 12)

برای منابع با دو نویسنده (Imani and Rezai, 2022:42)

برای منبعی با بیشتر از دو نویسنده:                     (Shakoor et al, 2018: 12)

- در روش ارائه منابع و مأخذ در انتهای مقاله به صورت :

الف. برای کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان، (سال انتشار): عنوان کتاب، شماره جلد، نام ناشر، نوبت چاپ، محل انتشار.

نمونه کتاب :

Fritsch, M. (2002). Measuring the quality of regional innovation systems: a knowledge productionfunction approach. International Regional Science Review, 25(1), pp: 86-101.

ب. برای نشریه: نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان (سال انتشار): «عنوان مقاله»، نام نشریه، دوره، محل چاپ، صفحات.

نمونه نشریه:

Ali Ahmadi, Alireza., Monajemzadeh, Sayed Saeed., Sadeghi, Mohammad-Ebrahim and Nozari, Hamed (2012). "Forming a Framework for the Development of Regional Innovation Systems Based on the Successful Experiences of Other Countries", Tomorrow's Management Research Journal. 2(33), 5-16.

نمونه انگلیسی نشریه :

- Coppola, E. and F. Giorgi, (2010):An assessment of temperature and precipitation change projections over Italy from recent global and regional climate model simulations. International Journal ofClimatology, 30, pp: 11-32.

- در صورت استفاده از منابع اینترنتی، علاوه بر رعایت روش ذکر منبع که توضیح داده شد، نشانی اینترنتی منبع نیز در ادامه آورده شود، و سپس داخل پرانتز تاریخ مراجعه اینترنتی قید شود.

- نحوۀ درج منابع و مآخذ در فهرست منابع به ترتیب حروف الفبا خواهد بود و حداقل منابع مورد استفاده نباید از 20 منبع کمتر باشد. 

  •   تبصره : در صورت استفاده از پایان‌نامه یا رساله‌های دانشجویی، ذکر نام استاد راهنما و مشاور، عنوان رشته و نام دانشگاه مربوط، الزامی است.

چکیده مبسوط انگلیسی:

- چکیدة انگلیسی می­بایست در پایان مقاله (بعد از فهرست منابع) و در یک صفحه جداگانه و در فرمت ذیل تایپ شود. البته لازم به توضیح است که در فاایل اصلی مقاله که باید بدون نام نویسندگان باشد، باید اسامی و افلی­ایشن (مشخصات) نویسندگان از ابتدای چکیده­ها و در داخل شکل­ها و جداول حذف شود.

  • همچنین برای نمایه شدن مجله در بانک‌های اطلاعاتی بین‌المللی، لازم است چکیده گستردهExtended Abstract,  و تمام نمای انگلیسی بین 950 تا 1100 کلمه باشد و حاوی Introduction, Methodology, Results and discussion, Conclusion  باشد، به طوری که بتوان آن را به‌صورت جداگانه به چاپ رساند. نیازی به ارسال این دو فایل (چکیده مبسوط فارسی و انگلیسی) در هنگام ارسال اولیه مقاله به مجله نیست. زمانی که مقاله توسط داوران محترم تآیید و پذیرفته شد و از طریق مدیریت نشریه فایل نهایی قابل انتشار از شما درخواست گردید، لازم است این دو فایل را ارسال کنید.

ـ مسئولیت صحت و سقم مقاله به لحاظ علمی و حقوقی بر عهده نویسنده یا نویسندگان است.

ـ نشریه"جغرافیایی سرزمین" حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می دارد، همچنین باز گرداندن مقالات دریافتی برای دفتر نشریه جغرافیایی سرزمین مقدور نمی باشد.

ـ مقالات رد یا انصراف داده شده پس از سه ماه از آرشیو مجله خارج خواهد شد و مسئولین مجله هیچ گونه مسئولیتی در این زمینه نخواهند داشت.

جهت دریافت تمپلت مقالات اینجا کلیلک کنید

 نحوه نوشتن منابع پایان متن

دریافت فرم تعارض منافع

دریافت فرم تعهد نامه نویسندگان