اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

رحیم سرور

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی

sarvarh83gmail.com

سردبیر

دکتر رحیم سرور

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

faculty.srbiau.ac.ir/r-sarvar/fa
sarvarh83gmail.com
0000-0001-9160-5598

اعضای هیات تحریریه

بهلول علیجانی

استاد دانشگاه خوارزمی

bralijanigmail.com

پرویز کردوانی

استاد جغرافیا ، دانشگاه تهران

parviz_kardovaniyahoo.com

مسعود مهدوی

استاد گروه جغرافیا ، دانشگاه تهران

mahdavihajyahoo.com

اصغر نظریان

استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

as-nazarianyahoo.com

عباس بخشنده نصرت

جغرافیا استاد گروه جغرافیا ، دانشگاه خوارزمی

bakhshande_nosratgmail.cpm

بیژن رحمانی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشیار. دانشگاه شهید بهشتی

amayesh_azadyahoo.com

شهریار خالدی

جغرافیای طبیعی دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی

shahriar_khaledi6yahoo.com

عزت اله عزتی

جغرافیای سیاسی دانشیار گروه جغرافیا ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

ezati_ezatiyahoo.com

مدیر داخلی

حجت اله پاشاپور

استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه امام علی (ع)

geo.pashapouryahoo.com
09127283421

اعضای هیات تحریریه

منوچهر فرج زاده اصل

جغرافیای طبیعی استاد گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تربیت مدرس

farajzammodares.ac.ir

حسین محمدی

اقلیم شناسی استاد گروه جغرافیا ،دانشگاه تهران

hmmohammadiut.ac.ir

میرنجف موسوی

استاد گروه جغرافیا دانشگاه ارومیه

facultystaff.urmia.ac.ir/ m.mousavi
m.mousaviurmia.ac.ir

حسین مختاری هشی

جغرافیای سیاسی دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه اصفهان

h.mokhtarigeo.ui.ac.ir
09125273014


تحصیلات
دکتری,جغرافیای سیاسی,دانشگاه تربیت مدرس,ایران,۱۳۸۵-۱۳۹۰
فوق لیسانس,جغرافیای سیاسی,دانشگاه تربیت مدرس,ایران,۱۳۸۳-۱۳۸۵
لیسانس,جغرافیایانسانی (روستایی),دانشگاه تربیت معلم تهران (خوارزمی),ایران,۱۳۷۹-۱۳۸۳
دیپلم,علوم انسانی,امام خمینی (ره),ایران,۱۳۷۳-۱۳۷۴