اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر رحیم سرور

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی

sarvarh83gmail.com

سردبیر

دکتر رحیم سرور

استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی

sarvarh83gmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر ناهید سجادیان

برنامه ریزی شهری استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران

n.sajadian.scuac.ir

دکتر عطا غفاری گیلانده

برنامه ریزی شهری استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی دانشگاه محقق اردبیلی

a_ghafarigilandehuma.ac.ir

دکتر علی اکبر رسولی

سنجش از دور استاد دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی دانشگاه تبریز

aarasulyyahoo.com

دکتر رسول دانشفراز

عمران استاد گروه عمران دانشگاه مراغه

daneshfarazmaragheh.ac.ir

دکتر عباس بخشنده نصرت

آمایش سرزمین استاد گروه جغرافیا، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

abakhshandehnyahoo.com

دکتر بیژن رحمانی

جغرافیا عضو هییت علمی دانشگاه شهید بهشتی

bijan.rahmani11gmail.com
bijan.rahmani11@gmai

دکتر سید عباس حسینی

دانشیار گروه عمران، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی

srb.iau.ir/faculty/a-hoseini/fa
abbas_hoseinysrbiau.ac.ir

h-index: 16  

دکتر محمدرضا زند مقدم

جغرافیا دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

www.semnaniau.ac.ir/fa/profile-techer/361
zandmoghaddamyahoo.com

دکتر صفدر علی شیرازی

جغرافیا استاد موسسه جغرافیا، دانشگاه پنجاب، پردیس Quaid-i-Azam، لاهور، پاکستان

shirazi.geogpu.edu.pk
0000-0002-0537-8999

h-index: 15  

دکتر احسان شریفی

مهندسی معماری و شهر پایدار استاد مهندسی معماری و چشم انداز شهری، دانشگاه آدلاید، استرالیا

ehsan.sharifiadelaide.edu.au

دکتر کامران جعفرپور قلعه تیموری

برنامه ریزی فضایی - تجمیع مخاطرات محیطی گروه برنامه ریزی فضایی، انستیتو بین المللی تکنولوژی مالزی و ژاپن

space.kamrangmail.com
0000-0003-2699-4456

Demet Erol

توسعه محیطی Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi: Ankara, Ankara

scholar.google.com/citations?hl=en&user=6x6UgoAAAAAJ
edemeteettgmail.com
0000-0002-1705-4297