فرایند پذیرش مقالات

روند ارزیابی و پذیرش مقالات در نشریه "جغرافیایی سرزمین"  به شرح زیر است

1- بررسی اولیه مقاله توسط اعضای هیات تحریریه و سردبیر

2- ارسال مقاله جهت ارزیابی به 2 داور ذیفن در صورت تائید محتوا

3- ارسال جواب داوران به نویسنده جهت انجام اصلاحات مورد نظر داوران در متن مقاله و نامه پاسخ به سوالات در صورت لزوم

4- ارسال نسخه اصلاح شده به داور تطبیق کننده

5- در صورت تایید مقاله توسط داور تطبیق، طرح مقاله در جلسه اعضای هیات تحریریه جهت تایید نهایی

6- ارسال نامه پذیرش برای نویسنده مسئول در صورت پذیرش مقاله توسط اعضای هیات تحریه و تعیین نوبت چاپ مقاله

7- چاپ مقاله در زمان مقرر

8- در صورت عدم تایید مقاله توسط داور تطبیق، ارسال مجدد به نگارنده مسئول جهت اصلاحات تکمیلی و تکرار مراحل 5، 6 و 7